Əsas Səhifə

ONLINE QEYDIYYAT Ödəniş Cədvəli İLKİN PROQRAM

 

ƏSAS MÖVZULAR

 • CƏRRAHİYYƏ, GİNEKOLOGİYA VƏ UROLOGİYADA MİNİMAL İNVAZİV YANAŞMALAR
 • MÜASİR CƏRRAHİYYƏDƏ  ROBOTİK CƏRRAHİYYƏNİN YERİ
 • ELEKTROCƏRRAHİYYƏ
 • ONKOLOJİ CƏRRAHİYYƏDƏ MİNİMAL İNVAZİV VƏ ROBOTİK YANAŞMALAR
 • MİNİMAL İNVAZİV CƏRRAHİYYƏDƏ ERAS
 • MİNİMAL İNVAZİV CƏRRAHİYYƏDƏ İSG TƏTBİQİ
 • MİNİMAL İNVAZİV CƏRRAHİYYƏDƏ AGIRLAŞMALAR, ONLARIN PROFİLAKTİKASI VƏ MÜALİCƏSİ
 • MİNİMAL İNVAZİV CƏRRAHİYYƏDƏ SİMULYASİYA VƏ TREYNİNQ PROBLEMLƏRİ
 • ÇANAQ CƏRRAHİYYƏSİNDƏ CƏRRAH, UROLOQ VƏ GİNEKOLOQ TANDEMİ
 • İNVAZİV RADİOLOGİYA VƏİNVAZİV  ENDOSKOPİYADA MÜASİR YANAŞMALAR
 • ONKOLOJİ CƏRRAHİYYƏDƏ LİMFODİSSEKSİYA: AÇIQ YOXSA LAPAROSKOPİK?