Əsas Səhifə

KONQRESIN PROQRAMI

 

Prof. Qurbanxan Müslümov
Prof. İslam Mahalov
PhD. Dr. Natiq Zeynalov
PhD. Dr. Emil Muxtarov
PhD. Dr. Zaur Xəlilov
PhD. Dr. Fərid Rəfiyev
previous arrow
next arrow
 
Prof. Qurbanxan Müslümov
Prof. İslam Mahalov
PhD. Dr. Natiq Zeynalov
PhD. Dr. Emil Muxtarov
PhD. Dr. Zaur Xəlilov
PhD. Dr. Fərid Rəfiyev
previous arrow
next arrow

 

ƏSAS MÖVZULAR

 • CƏRRAHİYYƏ, GİNEKOLOGİYA VƏ UROLOGİYADA MİNİMAL İNVAZİV YANAŞMALAR
 • MÜASİR CƏRRAHİYYƏDƏ  ROBOTİK CƏRRAHİYYƏNİN YERİ
 • ELEKTROCƏRRAHİYYƏ
 • ONKOLOJİ CƏRRAHİYYƏDƏ MİNİMAL İNVAZİV VƏ ROBOTİK YANAŞMALAR
 • MİNİMAL İNVAZİV CƏRRAHİYYƏDƏ ERAS
 • MİNİMAL İNVAZİV CƏRRAHİYYƏDƏ İSG TƏTBİQİ
 • MİNİMAL İNVAZİV CƏRRAHİYYƏDƏ AĞIRLAŞMALAR, ONLARIN PROFİLAKTİKASI VƏ MÜALİCƏSİ
 • MİNİMAL İNVAZİV CƏRRAHİYYƏDƏ SİMULYASİYA VƏ TRENİNQ PROBLEMLƏRİ
 • ÇANAQ CƏRRAHİYYƏSİNDƏ CƏRRAH, UROLOQ VƏ GİNEKOLOQ TANDEMİ
 • İNVAZİV RADİOLOGİYA VƏİNVAZİV  ENDOSKOPİYADA MÜASİR YANAŞMALAR
 • ONKOLOJİ CƏRRAHİYYƏDƏ LİMFODİSSEKSİYA: AÇIQ YOXSA LAPAROSKOPİK?